Декларация за поверителност на личните данни

Революшън Кредит Консулт ООД е регистрирано дружество по Закона за защита на личните данни и оперира под режима и ограниченията на този закон. След предоставянето на личните Ви данни на Революшън Кредит Консулт ООД те ще бъдат използвани и обработвани единствено за нуждите на кредитирането. За да можем да изпълним поетите към Вас ангажименти, за да извършваме действия, изискащи наличието на такива, за да можем да Ви информираме за нови продукти и услуги, за вътрешната база данни на компанията. Ние предприемаме всички необходими мерки, за да предпазим вашите лични данни от злоупотреби, загуба, нерегламентиран достъп или разгласяване. Всички наши служители са задължени да запазват конфиденциалността на личните данни. Достъпът до съхраняваната информация е разрешен само при изпълняване на служебни задължения. Всички процеси като  обработката, предоставянето и съхранението на личните данни се изпълнява при законовите изисквания.

Заявете безплатна консултация и ние ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТАЦИЯ

Изтегли договора

6 + 14 =

ЗА КОНТАКТИ

гр. София, ж.к. "Лозенец"
ул. Горски Пътник 48
 
 
Димитър Пенков
0889588752
 
Деница Кандиларова
0895633778
 
Веселин Василев
0886007060
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г., доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на...

БНБ Банков надзор

Надеждният и ефективен банков надзор, заедно с адекватната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка държава. Регулирането и осъществяването на надзор върху дейността на кредитните институции в Република България е една от...

Наредба за кредитните посредници

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници (Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4 ноември 2016 г.) Общи разпоредби Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра)...