Наредба № 19
на БНБ
от 20 октомври 2016 г.
за кредитните посредници
(Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4 ноември 2016 г.)
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници
(регистъра) по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
(ЗКНИП);
2. документите и информацията, необходими за вписването, както и редът
за предоставянето им от лицата, които възнамеряват да извършват дейност
като кредитни посредници;
3. редът и условията, при които кредитни посредници, регистрирани в Ре-
публика България, уведомяват Българската народна банка (БНБ) за намере-
нието си да извършват дейност по кредитно посредничество и предоставяне
на съвет в друга държава членка.

Можете да изтеглите цялата наредба от тук.

Заявете безплатна консултация и ние ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТАЦИЯ

Изтегли договора

2 + 10 =

ЗА КОНТАКТИ

гр. София, ж.к. "Лозенец"
ул. Горски Пътник 48
 
 
Димитър Пенков
0889588752
 
Деница Кандиларова
0895633778
 
Веселин Василев
0886007060
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г., доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на...

БНБ Банков надзор

Надеждният и ефективен банков надзор, заедно с адекватната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка държава. Регулирането и осъществяването на надзор върху дейността на кредитните институции в Република България е една от...

Лични данни при кредитни посредници

 Когато кандидатствате за ползване на кредит, следва да знаете, че кредитните консултанти (кредитни посредници) са длъжни да Ви уведомят преди подаване на молбата за кредит: за целите на обработване на Вашите лични данни, както и кои данни са задължителни и кои...