Когато кандидатствате за ползване на кредит, следва да знаете, че кредитните консултанти (кредитни посредници) са длъжни да Ви уведомят преди подаване на молбата за кредит: за целите на обработване на Вашите лични данни, както и кои данни са задължителни и кои доброволни за предоставяне (например – лични данни за съпруг/а, семеен партньор, семейно положение, финансово състояние и др.); получателите и категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; правото Ви на достъп и правото Ви на коригиране на събраните данни, както и на правото Ви на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законово основание за това.
· Ако кандидатствате за кредитни продукти чрез използване на средства за комуникация от разстояние – телефон и/или по електронен път (онлайн), следва да знаете, че може да се приеме, че е налице Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, само ако може да се установи по безспорен начин, че именно вие сте лицето, чиито данни се предоставят на банката (финансова институция) по телефон и/или по електронен път и ще бъдат обработвани от нея.

Заявете безплатна консултация и ние ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТАЦИЯ

Изтегли договора

3 + 11 =

ЗА КОНТАКТИ

гр. София, ж.к. "Лозенец"
ул. Горски Пътник 48
 
 
Димитър Пенков
0889588752
 
Деница Кандиларова
0895633778
 
Веселин Василев
0886007060
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г., доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на...

БНБ Банков надзор

Надеждният и ефективен банков надзор, заедно с адекватната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка държава. Регулирането и осъществяването на надзор върху дейността на кредитните институции в Република България е една от...

Наредба за кредитните посредници

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници (Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4 ноември 2016 г.) Общи разпоредби Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра)...