ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на
потребители
Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г., доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими
имоти на потребители, условията и реда за регистрация на кредитните посредници и
контрола върху тях.
(2) По смисъла на този закон кредити за недвижими имоти са кредити, обезпечени с
ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е
придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот.
Чл. 2. Законът има за цел да:
1. осигури защита на потребителите чрез създаване на условия за вземане на
информирано решение при получаване на кредити за недвижими имоти на потребители;
2. осигури условия за отговорно поведение на кредиторите и кредитните посредници
при предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители;
3. насърчи отговорно поведение на потребителите при получаване на кредити за
недвижими имоти с цел предотвратяване на прекомерната им задлъжнялост.

Можете да свалите целият закон от тук.

Заявете безплатна консултация и ние ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТАЦИЯ

Изтегли договора

2 + 1 =

ЗА КОНТАКТИ

гр. София, ж.к. "Лозенец"
ул. Горски Пътник 48
 
 
Димитър Пенков
0889588752
 
Деница Кандиларова
0895633778
 
Веселин Василев
0886007060
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

БНБ Банков надзор

Надеждният и ефективен банков надзор, заедно с адекватната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка държава. Регулирането и осъществяването на надзор върху дейността на кредитните институции в Република България е една от...

Наредба за кредитните посредници

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници (Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4 ноември 2016 г.) Общи разпоредби Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра)...

Лични данни при кредитни посредници

 Когато кандидатствате за ползване на кредит, следва да знаете, че кредитните консултанти (кредитни посредници) са длъжни да Ви уведомят преди подаване на молбата за кредит: за целите на обработване на Вашите лични данни, както и кои данни са задължителни и кои...