Надеждният и ефективен банков надзор, заедно с адекватната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка държава. Регулирането и осъществяването на надзор върху дейността на кредитните институции в Република България е една от основните функции на БНБ, с която се цели поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите.

Българската банкова система е обект на международната регулаторна рамка – Базел III в Европейския съюз чрез въвеждането на Регламент и Директива за капиталовите изисквания. Регламентът за капиталовите изисквания (Регламент 575/2013/ЕС относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на регламент №648/2012/ЕС) e пряко приложим за държавите членки, докато Директивата за капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО) е транспонирана в националното законодателство чрез Закона за кредитните институции (ЗКИ) и актовете по прилагането му, които формират националната правна рамка, уреждаща правилата за достъп до осъществяване на дейност за кредитните институции и инвестиционните посредници, както и приложимите за тях надзорна рамка и пруденциални правила. Дейността на кредитните институции се регулира и чрез регламенти, приети от Европейския парламент и Съвета, както и делегирани регламенти на Европейската комисия, които са част от eвропейска правна рамка, пряко приложима за България. Тези регламенти имат задължителен характер и следва да се прилагат в своята цялост във всички страни от ЕС. Контролът по тяхното прилагане се извършва както от БНБ, така и от официалните европейски институции (ЕБО, Комисията и др.). Последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики се осигурява и чрез издаваните от Европейския банков орган насоки и препоръки.

Преди да извършва дейност на територията на Република България, всяка банка трябва да получи лиценз от БНБ. За тази цел банката, нейните акционери и членовете на Управителния и Надзорния съвет (или на Съвета на директорите) трябва да отговарят на предвидените в ЗКИ и съответните наредби условия.

Наблюдението на всяка от кредитните институции се извършва на базата на регулаторни отчети и инспекции на място и обхваща финансовото състояние и управлението на присъщите рискове в кредитната и другите дейности. От ключово значение е поддържането на необходимите капиталова адекватносткапиталови буфери, качество на активите и ликвидност. На микрониво задача на надзора е да се увери, че всяка банка функционира по безопасен и разумен начин и притежава достатъчен капитал и резерви да посрещне рисковете, възникващи от дейността й. Същевременно се извършват анализи и проучвания на процесите и тенденциите в банковия сектор като цяло (макрониво) с оглед предотвратяване и редуциране на системния риск, избягване пренасянето и разпространението на неблагоприятни ефекти, за да може секторът да бъде устойчив фактор за икономически растеж.

Агрегирани данни за банковата система и групите банки се оповестяват ежемесечно, а за отделните кредитни институции – тримесечно. Текущият анализ на състоянието на банковата система, който идентифицира основните тенденции, рискове и слабости, е част от публикацията „Банките в България” – тримесечен бюлетин.

БНБ регистрира и наблюдава финансови институции, извършващи дейности по чл. 3 от ЗКИ. Във фокуса на внимание на банковия надзор е също така спазването на други регулаторни изисквания и прилагане на добрите практики в дейността на кредитните и финансови институции.

 

Източник БНБ

Заявете безплатна консултация и ние ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТАЦИЯ

Изтегли договора

3 + 1 =

ЗА КОНТАКТИ

гр. София, ж.к. "Лозенец"
ул. Горски Пътник 48
 
 
Димитър Пенков
0889588752
 
Деница Кандиларова
0895633778
 
Веселин Василев
0886007060
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г., доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на...

Наредба за кредитните посредници

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници (Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4 ноември 2016 г.) Общи разпоредби Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра)...

Лични данни при кредитни посредници

 Когато кандидатствате за ползване на кредит, следва да знаете, че кредитните консултанти (кредитни посредници) са длъжни да Ви уведомят преди подаване на молбата за кредит: за целите на обработване на Вашите лични данни, както и кои данни са задължителни и кои...