ГПР е годишен процент на разходите. Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

От своя страна общите разходи по кредита за потребителя са всички разходи по кредита, включително лихви, комисиони, такси, възнаграждение за кредитни посредници и всички други видове разходи, пряко свързани с договора за кредит за недвижим имот, които са известни на кредитора и които потребителят трябва да заплати, включително разходите за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит, и по-специално застрахователните премии, в случаите, когато сключването на договора за допълнителна услуга е задължително условие за получаване на кредита или за получаване на кредита при предлаганите условия. Общият разход по кредита за потребителя включва и разходите за извършване на оценка на недвижим имот, когато такава оценка е необходима за получаване на кредита.

Общият разход по кредита за потребителя не включва нотариалните такси, както и таксите за вписване при прехвърлянето на собствеността на недвижим имот и разходите, които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за кредит. Общият разход по кредита не включва и таксата за предсрочно погасяване по кредита.

Годишният процент на разходите по кредита показва действителното оскъпяване на Вашия кредит, като към лихвата по кредита се добавят всички останали разходи, настоящи и бъдещи, с изключенията, посочени тук.

ГПР е общата цена на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. При изчисляване на ГПР се включват както всички такси за сметка на клиента, така и всички разходи за задължителни допълнителни услуги, чийто размер е известен към момента на изчисляването на ГПР, а когато този размер не е известен, се посочва ориентировъчен размер, като за СЖЕБ тези разходи са, както следва:

  • такса за одобрение
  • такса за обслужване на разплащателната сметка, свързана с кредита
  • застраховка живот
  • имуществена застраховка
  • такса за оценка на имот
  • държавна такса за вписване на ипотеката

Всички разходи, които следва да бъдат включени в ГПР по кредит, изтеглен от СЖЕБ, са посочени по-горе, и се включват в изчислението му. Размерът на ГПР зависи не само от лихвата по кредита, но и от срока на изплащане и размера на изтеглената от вас сума.

Годишният процент на разходите по кредита се изчислява по формула съгласно Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, като се вземат предвид посочените в него общи положения и допълнителни допускания.

Изчисляването на ГПР по кредита се извършва при допускането, че договорът за кредит ще остане в сила за срока, за който е бил сключен, и кредиторът и потребителят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по него.

При договори за кредит, които съдържат клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент, и където е приложимо, на размера на разходите, включени в ГПР по кредита, които не може да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по кредита се изчислява, като се приеме, че лихвеният процент и другите разходи остават фиксирани спрямо техния първоначален размер, определен при сключването на договора.

Понякога може да имате разходи, които не са включени в ГПР, но са част от офертата ви за кредит. Това обикновено са разходите, свързани с допълнителни продукти, чието ползване не е задължително, за да изтеглите кредита – комунално плащане, дебитна или кредитна карта, или Интернет банкиране.

 

Източник

ЗА КОНТАКТИ

гр. София, Хладилника
ул. Русалийски проход 19
 
 
Димитър Пенков
0889588752
 
Деница Кандиларова
0895633778
 
Веселин Василев
0886007060
 
Вероника Атанасова
0889937330
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г., доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на...

БНБ Банков надзор

Надеждният и ефективен банков надзор, заедно с адекватната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка държава. Регулирането и осъществяването на надзор върху дейността на кредитните институции в Република България е една от...

Наредба за кредитните посредници

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници (Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4 ноември 2016 г.) Общи разпоредби Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра)...