Нова методология за изчисляване на лихвите по кредити в лева

Уважаеми клиенти,

Във връзка с преустановяване изчисляването на SOFIBOR от 1 юли 2018г.,
банките ще калкулират лихвените проценти по отпуснатите кредити в лева,
на различни бази, според плановете си, одобрени от БНБ.
В повечето случаи избраната база е „лихвена статистика на БНБ за
привлечени депозити в лева от домакинства“.
Всяка банка публикува на сайта си методиката за изчисляване на лихвите,
изпраща съобщения в онлайн банкиранията на клиентите.
Промяната се налага, във връзка с прилагането на изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета относно
индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти
и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни
фондове. Целта е по-голяма прозрачност и сигурност при определяне на
лихвените нива.
На достъпен език, лихвата по кредитите в български лева, вече ще бъде
обвързана с лихвата по депозитите на физически лица и домакинства, която
реално се предлага на българския пазар. А не както до сега по
котировките, които банките подават без да има сключени сделки на
междубанковия пазар.

По силата на българското законодателство и по-конкретно Закона за
кредитите за недвижими имоти на потребители и Законът за потребителския
кредит, банките нямат право да променят лихвата по кредита въз основа на
промяната на индекса – новият лихвен процент по договора за кредит не
може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди
момента на замяната. С прилагането на тази разпоредба се гарантира, че
към момента на замяната на използвания референтен лихвен процент с друг,
лихвеният процент по кредитите няма да се повиши за клиентите.

Поздрави,

Екипът на RCCконсултация
close slider
Интересувам се от: