Наредба за кредитните посредници

Наредба № 19
на БНБ
от 20 октомври 2016 г.
за кредитните посредници
(Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4 ноември 2016 г.)
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници
(регистъра) по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
(ЗКНИП);
2. документите и информацията, необходими за вписването, както и редът
за предоставянето им от лицата, които възнамеряват да извършват дейност
като кредитни посредници;
3. редът и условията, при които кредитни посредници, регистрирани в Ре-
публика България, уведомяват Българската народна банка (БНБ) за намере-
нието си да извършват дейност по кредитно посредничество и предоставяне
на съвет в друга държава членка.

Можете да изтеглите цялата наредба от тук.консултация
close slider
Интересувам се от: