ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители

ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на
потребители
Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г., доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими
имоти на потребители, условията и реда за регистрация на кредитните посредници и
контрола върху тях.
(2) По смисъла на този закон кредити за недвижими имоти са кредити, обезпечени с
ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е
придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот.
Чл. 2. Законът има за цел да:
1. осигури защита на потребителите чрез създаване на условия за вземане на
информирано решение при получаване на кредити за недвижими имоти на потребители;
2. осигури условия за отговорно поведение на кредиторите и кредитните посредници
при предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители;
3. насърчи отговорно поведение на потребителите при получаване на кредити за
недвижими имоти с цел предотвратяване на прекомерната им задлъжнялост.

Можете да свалите целият закон от тук.консултация
close slider
Интересувам се от: